浅析现代海防安阳县乡村里的传统文化_越南语论文.doc

资料分类:越南语论文 高级会员(张老师)提供原创毕业论文越南语论文资料更新时间:2017-12-29
需要金币2000 个金币 资料包括:完整论文 下载论文
转换比率:金额 X 10=金币数量, 例100元=1000金币 论文字数:11740
折扣与优惠:团购最低可5折优惠 - 了解详情 论文格式:Word格式(*.doc)

TÓM TẮT:Cùng với sự phát triển của xã hội, mỗi dân tộc mỗi quốc gia đều có nền văn hóa của riêng mình. Văn hóa là sản phẩm của loài người, được tạo ra và phát triển trong quan hệ qua lại giữa con người và xã hội. Văn hóa cũng lại tham gia vào việc tạo nên, hoàn thiện con người, duy trì sự bền vững và trật tự xã hội. Văn hóa được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, được tái tạo và phát triển trong quá trình hành động và tương tác xã hội của con người. Nghiên cứu văn hóa cổ truyền trong làng xã Việt Nam hiện nay rất quan trọng. Văn hóa cổ truyền trong làng xã Việt Nam hiện nay rất là phong phú. Nó bao gồm thành quả do nhân dân lao động sáng tạo ra, là một phần không thể thiếu, khi khảo sát về văn hóa của Việt Nam. Luận văn này thực hiện khảo sát sinh hoạt văn hóa cổ truyền ở một huyện vùng đồng bằng Bắc bộ Việt Nam, khảo sát những nhân tố cơ bản tác động đến sự biến đổi văn hóa cổ truyền và những xu hướng biến đổi sinh hoạt văn hóa cổ truyền. Việc nghiên cứu cũng chỉ ra cho chúng ta cần có sự kết hợp hài hòa giữa giữ gìn nền văn hóa cổ và tiếp thu các văn hóa tinh hoa hiện đại.    

 

Từ khóa: Văn hóa cổ truyền,làng xã,hiện nay,đặc điểm,xu hướng

 

MỤC LỤC

TÓM TẮT

中文摘要

英语摘要

Chương I Tổng quan về văn hóa cổ truyền-1

1.1 Khái niệm văn hóa cổ truyền-1

1.2 Khái niệm văn hóa làng-2

1.3 Đặc điểm của văn hóa cổ truyền-5

Chương II Khảo sát sinh hoạt văn hóa cổ truyền ở hải phòng và phân tích những nhân tố cơ bản tác động đến sự biến đổi văn hóa cổ truyền-10

2.1 Huyện An Dương-10

2.1.1 Không gian tự nhiên- xã hội-10

2.1.2 Sinh hoạt văn hóa hóa cổ truyền-10

2.2 Những nhân tố cơ bản tác động đến sự biến đổi văn hóa cổ truyền-13

2.2.1 Nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa-13

2.2.2 Nhà nước pháp quyền và xã hội dân sự-15

2.2.3 Nền giáo dục hiện đại-17

2.2.4 Văn hóa nước ngài-18

Chương III Những xu hướng biến đổi sinh hoạt văn hóa cổ truyền-19

3.1 Xu hướng bảo lưu mặt tiêu cực của văn hóa cổ truyền-19

3.2 Xu hướng phát huy mặt tích cực của văn hóa cổ truyền-22

Kết luận-25

Tài liệu tham khảo-26

Lời cảm ơn-27

致谢-28

相关论文题目: