浅析越南茶叶出口现状存在的问题及其改进的措施_越南语论文.doc

资料分类:越南语论文 高级会员(张老师)提供原创毕业论文越南语论文资料更新时间:2017-12-29
需要金币2000 个金币 资料包括:完整论文 下载论文
转换比率:金额 X 10=金币数量, 例100元=1000金币 论文字数:9683
折扣与优惠:团购最低可5折优惠 - 了解详情 论文格式:Word格式(*.doc)

TÓM TẮT:Điều kiện tự nhiên và địa lý Việt Nam rất tốt cho trồng chè và sản xuất chè, trong 64 tỉnh Việt Nam đã có 53 tỉnh tồng chè, vùng trồng chè và sản xuất chè chủ yếu nằm ở vùng núi miền bắc và vùng cao nguyên miền trung. Hiện nay Việt Nam đã có 600 công ty sản xuất và giao dịch chè, trong đó bao gồm 200 doanh nghiệp xuất khẩu, và Việt Nam đã trở thành một trong 5 quốc gia xuất khẩu chè lớn nhất trong năm 2008. Tuy ngành chè phát triển rất nhanh, nhưng cho đến nay chè Việt Nam vẫn chưa được đánh giá tốt và vẫn ở địa vị thấp. Nguyên nhân là 90% chè Việt Nam xuất khẩu sản phẩm thô, thường được pha trộn với những chè nước ngoài. Khóa luận này thông qua phân tích tình trạng xuất khẩu chè và đề xuất những vấn đề còn tồn tại, đề nêu ra những biện pháp giải quyết. 

 

Từ khóa: chè Việt Nam, xuất khẩu, biện pháp

 

MỤC LỤC

TÓM TẮT

中文摘要

英语摘要

Chương I Tình trạng ngành xuất khẩu chè Việt Nam 1

1.1 Khái quát về ngành chè Việt Nam..1

  1.2 Tình trạng xuất khẩu chè của Việt Nam1

Chương II Những vấn đề còn tồn tại trong việc xuất khẩu chè Việt Nam.5

2.1 Vấn đề nổi bật về chất lượng an toàn trong chè xuất khẩu. 5

  2.2 Vấn đề về nhà máy và nơi sản xuất nguyên vật liệu 6

  2.3 Vấn đề về chính sách thu hút đầu tư nước ngoài8

2.4 Thiếu ý thức về vấn đề thương hiệu quốc tế..8

2.5 Vấn đề thiếu hợp tác xuất khẩu..9 

2.6 Vấn đề về nguồn nhân lực..10

Chương Ⅲ Đề xuất phát triển ngành chè xuất khẩu Việt Nam.12

3.1 Nâng cao chất lượng xuất khẩu sản phẩm chè12

3.2 Giải quyết tính bất hợp lý giữa nhà máy và nơi sản xuất nguyên liệu chè..13

3.3 Thu hút đầu tư trong và ngoài nước.14

3.4 Tăng cường ý thức về thương hiệu 16

3.5 Tăng cường hợp tác xuất khẩu chè.17

3.6 Giải pháp tăng cường đầu tư phát triển nguồn nhân lực.19

Kết luận..21

Tài liệu tham khảo 22

Lời cảm ơn ..23

致 谢..24

相关论文题目: